Tryavna Ultra 2018

Tryavna Ultra 201814 Jul 06:00 - 15 Jul 15:00 - Tryavna
Tryavna

Route
More info

[ FOR ENGLISH PRESS 1.. OR WELL, SCROLL DOWN :) ]
--------------------------------------------------------------------------------

"Стоеше там на върха, отправил поглед към ширналия се Балкан и нещо в сърцето му трепна. Усмивка изгря по устните му, умората се стопи, в очите пламна огън. Часът настъпи. Време беше да започне приключението..."

Из хрониките "Духът на Балкана"

-----------------------------------------------------------------------------------Имаме честта и удоволствието да Ви поканим на четвъртото поредно издание на един от най-масовите и безспорно най-очарователния ултрамаратон в България, част от веригата Grand Slam:
Трявна Ултра 2018!

Какво да очакваме през 2018?

- Нови трасета за дистанции 141 и 76 км!
Вслушахме се във Вашите съвети и обратна връзка и въведохме редица подобрения в трасетата, като се постарахме специално да запазим същите дистанции. Денивелацията, обаче, е по-висока (6440 D+ за 141км и 2900 D+ за 76км), а финалът на двете дистанции е силно подобрен – избягват се равнинните слъчневи места! Стартът се запазва - 6:00 събота 14.07.

Най-приятната промяна, която искахме да въведем още от Трявна Ултра 2015, вече е факт! Дългoто трасе преминава през паметника Шипка и супер красивия маршрут, част от Ком-Емине между Шипка и Бузлуджа! Кадри от това трасе са използвани във финалната част на рекламния клип на ТУ2018!

- За дистанции 141 и 76 км въвеждаме ОТБОРНО записване и класиране! Всеки, който желае да участва с приятел в отбор (до двама души), може да направи отборна регистрация за съответната дистанция! Съотборниците не са задължени да се движат заедно, но в отборното класиране ще бъде изписано средното им време на финиширане и името на отбора!

ВАЖНО!!!
Всички участници в отбори участват също в индивидуалната класация за съответната дистанция т.е. ако те сте участник в отборно на 76км ще участвате също така в индивидуалното класиране на 76км. Същото важи и за 141км дистанцията.

- За записване за дистанция 141 км ще бъдат изисквани минимум 4 ITRA точки. Всички участвали на 76 км автоматично получават 4 точки и могат да се запишат за дистанция 141 км.

- На 23 км дистанция ще бъде добавен допълнителен подкрепителен пункт освен настоящия в с.Боженци

- Проектът „Grand Slam“ продължава с пълна сила – медалите за всички дистанции се запазват като дизайн и всеки, който получи медал Finisher за дистанции 23, 76 и 141 км може да сглоби уникалния медал Grand Slam при успешно участие в Пирин Ултра и Персенк Ултра за 2017, 2018 или 2019 г.

- Запазваме пешеходната дистанция и прехода за скороходци – отново в група с водачи, с дистанция приблизително 30 км!

- Продължаваме партньорството си с BIOFRESH, Coca-Cola (Банкя АД), AURUBIS, Doppelherz, очакваме и нови включвания

Ако все още не сте били в Трявна и не сте участвали в Трявна Ултра, е време да планирате Вашето участие в ТУ2018 още сега! Трявна е очарователен туристически град със страхотен дух и уникална кухня, който си струва да се посети и без спортен повод! Приключението Трявна Ултра от своя страна става спортна емблема за града и уникално по своята масовост и настроение събитие. За следващото издание очакваме над 800 души да застанат на старт линията! Не пропускате да се включите в това приключение, да се насладите на живописни гледки, невероятна природа, архитектурни забележителности, трасета и маршрути, което ще Ви запленят! Ще прекосявате гори, полета, уникални места за неповторими емоции! Маршрутът на дългата дистанция преминава през сърцето на Балканското културно наследство – архитектурният парк „Боженци”, притегателно място за туристи от цял свят, през красиви горски местности, исторически паметници – Шипка, Бузлуджа, през еко-парк „Българка”, през три общини и десетки китни селца.

Участниците ще имат възможност да преминат дистанции от 141 км, 76 км и 23 км, а всички начинаещи, деца, любители и туристи ще имат възможността да се включат в безплатно бягане на къса дистанция от 3 км, със същия старт/финал.

141 километровата дистанция дава 6 точки за Ultra-Trail du Mont-Blanc®! 76 километровата дистанция дава 4 точки за Ultra-Trail du Mont-Blanc®!

За пълна информация и записване за ултрамаратона посетете сайта ни: tryavna-ultra.com/

---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------

"He was standing at the top of the peak looking at the wide spread Balkan and his heart twitched. A smile lightened his face, the fatigue disappeared, the fire started burning in his eyes. The time has come - the time to start the adventure..."

From the chronicles "The Spirit of the Balkan"

-------------------------------------------------- ---------------------------------

We have the honor and the pleasure to invite you to the fourth consecutive edition of one of the most massive and undoubtedly the most charming ultramarathon in Bulgaria, part of the Grand Slam chain:
Tryavna Ultra 2018!

What to expect in 2018?

- New routes for distances 141 and 76 km!
We listened to your advice and feedback and introduced a number of improvements to the tracks, making sure to keep the same distance. The denivelation, however, is higher (6440 D+ for 141km and 2900 D+ for 76km) and the last part of the track for the two distances is greatly improved! The start is preserved - 6:00 Saturday 14.07.2018.

The most pleasant change we wanted to introduce since Tryavna Ultra 2015 is already a fact! The long disntace (141km) pass through the Shipka monument and the super-beautiful route, part of Kom-Emine (E3 international hiking route) between Shipka and Buzludzha! Footage from this route is used in the final part of the TW2018 commercial video!

- For distances of 141 and 76 km we now have TEAM participation and ranking! Anyone wishing to participate with a friend in a team (up to two persons per team) can make a team registration for that distance! Teammates are not obliged to move together, but the team's ranking will be based on their average finish time! EVERY participant in a team will also be in the ranklist of the INDIVIDUAL distance i.e. team participants in 141 and 76km distance will be part of the individual ranklist as well!

- A minimum of 4 ITRA points will be required for a 141 km distance. All participants who participated in previous editions for distance 76 km automatically receive 4 points and can sign up for the long distance of 141 km.

- For the 23 km distance add an extra aid station in addition to the present in Bozhentsi village

- The Grand Slam project continues with full force - medals for all distances are retained as design, and anyone who receives the Finisher Medal for 23, 76 and 141 km distances can assemble the unique Grand Slam medal together with the medals from Pirin Ultra and Persenk Ultra for 2017, 2018 or 2019.

- This year we will have a hiking group as well - a distance of 30km and professional guides!

- We continue our partnership with BIOFRESH, Coca-Cola (Bankia), AURUBIS, Doppelherz and we expect new companies to join

If you have not yet been to Tryavna and have not participated in Tryavna Ultra, it is time to plan your participation in TU2018 right now! Tryavna is a charming tourist town with a great spirit and unique cuisine that is worth to visit even without any sports event! The adventure Tryavna Ultra has became a sport symbol for the city and it is an unique massive event with great mood. For the next edition we expect more than 800 people at the start line! Do not miss this adventure, enjoy scenic views, amazing scenery, architectural landmarks and routes that will captivate you! You will cross forests, fields, unique places for unique emotions! The long distance trail passes through the heart of the Balkan cultural heritage - the Bozhentsi Architectural Park, an attractive place for tourists from all over the world, through beautiful forest areas, historical monuments - Shipka, Buzludja, through Bulgarka Eco Park, dozens of pretty villages.

The participants will have the opportunity to participate in distances of 141 km, 76 km and 23 km, and all beginners, children, amateurs and tourists will have the opportunity to join a free 3km short race with the same start / finish.

The 141 km distance gives 6 points for the Ultra-Trail du Mont-Blanc®! The 76-kilometer distance gives 4 points for the Ultra-Trail du Mont-Blanc®!

For complete information and registration about ultramarathon visit our site: tryavna-ultra.com/home/

#TryavnaUltra #TryavnaUltra2018


Past Events

1 sept .Hoinari prin Balcani la TriavnaI 110 lei

01 Sep 06:00 - 21:00 01 Sep 06:00 - 21:00 - Tryavna Tryavna
Tryavna Tryavna
1 SEPTEMBRIE Hoinari prin Balcani la TriavnaI 110 lei Bucuresti Giurgiu Ruse M-rea Sf. Marina din Karan Varbovka Tryavna (orasul cu 140 de monumente), Piata publica, Turnul cu...   More info


© 2019 Siguez